งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อเป็นการแนะนำคณะ หลักสูตร คณาจารย์  และแนวทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  รวมทั้งปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน  โดยกำหนดการมีดังนี้

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 62  จัดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 62  จัดระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  (นักศึกษาแต่ละหลักสูตรตรวจสอบห้องเรียนดังเอกสารแนบ)

 

แกลเลอรี่