งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๖๐๕ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในกระบวนการคิดเพื่อสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม  

          โดยมีนักศึกษาที่สนใจในการผลิตสื่อนวัตกรรม จากหลักสูตรต่างเข้าร่วมการอบรม

แกลเลอรี่