งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓๖๐ องศา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓๖๐ องศา ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมังกีส อาคารวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี  และสามารถคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์งานได้อย่างเป็นระบบ  รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ

โดยผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ประธานสาขา รองประธานสาขา  เลขานุการสาขา และตัวแทนสาขา ของทุกหลักสูตรและตัวแทนผู้สมัครสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯจากแต่ละพรรค

**หมายเหตุ  วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 แต่งกายด้วยชุดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯถูกต้องตามระเบียบ (สีชมพู)

           วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2562 แต่งกายด้วยชุดกิจกรรมของคณะฯ/หลักสูตรถูกต้องตามระเบียบ 

แกลเลอรี่