งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ยกเว้น Extra Time เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน , ภาษาอังกฤษ , ภาษามลายูและภาษาอาหรับ) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)  ยกเว้น Extra Time  ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการสื่อสารให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ  1.ตารางการเข้าอบรมของนักศึกษาดังเอกสารแนบ

                2.แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ

แกลเลอรี่