งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี” ในวันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี”

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีฯ เพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30-17.00 น.

ณ ห้องประชุมเซอรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

หมายเหตุ :

     1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ฯต้องมาลงทะเบียนตามกำหนดการนี้เท่านั้น

     2.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ฯเช๊ครายชื่อของตัวเองให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้จัดฯแก้ไขก่อนวันแข่งเท่านั้น

       (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ human.yru.ac.th/studentaffair/page/267)

     3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

               3.1 อาจารย์วรากร แซ่พุ่น เบอร์โทร 080-0378-671

               3.2 นางสาวปิยะมาศ สร้อยแก้ว เบอร์โทร 073-299632

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่