งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญว่าที่บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมอบรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ TOEIC

                คณะมนุษยศาสตร์ฯ กำหนดจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ TOEIC ให้แก่ว่าที่บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รหัส 58 และ 59) ในรูปแบบออนไลน์  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563  เวลา 08.30-12.00 น.

               ว่าที่บัณฑิตที่สนใจ สามารถแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯได้ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/30KbU8i   หรือ QR Code ที่แนบ

**ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และทางอีเมล์  พร้อมกดรับลิ้งค์ลงทะเบียน และดาวน์โหลดเอกสารในการอบรม

 

แกลเลอรี่