งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอให้นักศึกษา รหัส 62 ที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ขอให้นักศึกษา รหัส 62 ที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หัวข้อเรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

   ***โดยมีการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google form

แกลเลอรี่