งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้

          - วันที่ 27 มิถุนายน 2563  วิชาภาษาอังกฤษ

           - วันที่ 28 มิถุนายน 2563 วิชาภาษาไทย

           คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยให้นักศึกษาตรวจสอบกลุ่มเรียนของตนเองได้ตามไฟล์ที่แนบ

**ลิ้งค์การเข้าอบรมแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  พร้อมเอกสารการอบรมและขั้นตอนคำแนะนำการใช้โปรแกรม

                                                              

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่