งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน

                   คณะมนุษยศาสตร์ฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-16.30 น.ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยแบ่งกลุ่มการอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม  โดยใช้โปรแกรม ZOOM  ในการอบรมครั้งนี้

               วันที่ 15 สิงหาคม 2563 

                  - กลุ่มที่ 1  เวลา 08.30 - 12.00 น.

                  - กลุ่มที่ 2 เวลา 13.00 - 16.30 น.

              วันที่ 16 สิงหาคม 2563

                   - กลุ่มที่ 3  เวลา 08.30 - 12.00 น.

                   - กลุ่มที่ 4 เวลา 13.00 - 16.30 น.

                  **ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาตรวจสอบกลุ่มการอบรม และวัน เวลา ดังเอกสารที่แนบข้างล่างนี้

**ให้นักศึกษาลงทะเบียนและรับลิ้งค์การเข้าร่วมอบรมฯ  ตามลิิ้งค์ข้างล่างนี้ โดยตรวจสอบกลุ่มอบรม และเวลา ให้ถูกต้อง 

กลุ่มที่ 1  ลงทะเบียนตามลิ้งค์ https://forms.gle/RnPfJ8f3rewjHA4T9

กลุ่มที่ 2 ลงทะเบียนตามลิ้งค์ https://forms.gle/vZZF53CL8f42n4PW8

กลุ่มที่ 3 ลงทะเบียนตามลิ้งค์ https://forms.gle/SMFTFnHkfnUwdDk2A

กลุ่มที่ 4 ลงทะเบียนตามลิ้งค์ https://forms.gle/fXt88CjrMptPGToe9

 

หมายเหตุ  หากนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้วในครั้งแรกและขาดการเชื่อมต่อจากการอบรมให้เข้าอบรมตามลิ้งค์ข้างล่างได้เลยคะ

https://us02web.zoom.us/j/8594957748?pwd=RlBzL3lsY3Zzc3ZBZThSajhoc0lodz09

 

หรือกรอกรหัสการประชุม

Meeting ID: 859 495 7748

Passcode: 1Sq3mE

 

แกลเลอรี่