งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “สัตวมีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

              กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์  จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตวมีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 โดยได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ ได้มีเวทีในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านภาพถ่าย

             **หดเขตส่งผลงานวันที่ 31 สิงหาคม 2563  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/14

แกลเลอรี่