งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 20 นั้น

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ (ดังเอกสารแนบ) ให้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

          **ทั้งนี้ให้นักศึกษาใส่ชุดกิจกรรมมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่