งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดีต้องได้ดี" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร

           คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดีต้องได้ดี"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล้าแสดงออกซึ่งความคิดอย่างสร้างสรรค์   ซึ่งนักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (รายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                 ทั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลิศอันดับ 1 , 2 และ 3 จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร   และรองชนะเลิศอันดับ 3 และ 4 จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

**หมายเหตุ   รายละเอียดและหลักเกณฑ์  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่