งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเทียบโอนผลการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 63 เป็นต้นไป

                   ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังนี้ YRU-SET หรือผลสอบ CEFR , TOELE (iTP , iBT , CBT) , IELTS , TOEIC และอื่นๆ (มีอายุไม่เกิน ๒ ปี) โดยมีรายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียนภาษาอังกฤษ และเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังเอกสารแนบ

          ในการนี้ จึงขอให้นักศึกษารหัส ๖๓ เป็นต้นไป รับทราบและปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

**นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด