งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษา รหัส ๖๒-๖๓ เข้าศึกษาเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training)

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๒-๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๐ , ๑๗ , ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน ๑,๑๑๘ คน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

          ๑.นักศึกษา รหัส ๖๒ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๕๓๗ คน เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน ๑๓๙ คน

          ๒.นักศึกษา รหัส ๖๓ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๕๘๑ คน เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน ๔๑ คน

          ในการนี้ ขอให้นักศึกษา รหัส ๖๒-๖๓ เข้าศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) เรื่อง การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบออนไลน์  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)   ทั้งนี้ให้นักศึกษาเข้าศึกษาตามแนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่แนบมา

                                                                                               

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด