งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)

          ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการพัฒนา E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศจากแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio) เป็นหนึ่งในระบบย่อยของแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยผู้ใช้งานสามารถเก็บประวัติข้อมูลด้านการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรมต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบช่วยสร้างเรซูเม่แบบอัตโนมัติที่นำไปสู่การมีงานทำผ่านระบบจับคู่งานกับสถานประกอบการต่างๆ

           ในการนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาในสถานศึกษาเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) โดยสามารถสแกน QR code ตามด้านล่างเพื่อเข้าใช้งานระบบ E-Portfolio และสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

แกลเลอรี่