งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี

             ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรี ในหัวข้อ "รวมใจภักดิ์ ๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์" ภายใต้โครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้ร่วมประกวดวงดนตรี รวมไปถึงบุคลากร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่และปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเยาวชนไทยได้เกิดความภาคภูมิใจ และซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป

             ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถสแกนดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์  https://culture.srru.ac.th/accheld2023/  หรือ QR Code ตามแนบท้ายหนังสือ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

 

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด