งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

             ด้วยกองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  เวลา 08.00-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาชีพให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

            ในการนี้  จึงขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แกลเลอรี่