งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ "ยืนยันสิทธิ์" เข้าอบรม "หลักสูตรระยะสั้นการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพร" วันที่ 26-28 เมษายน 2566

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพทางเลือกของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพร ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  **หมายเหตุ    1.ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมฯ เวลา 13.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ

                2.นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน จึงจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการฝึกหลักสูตรเสริมอาชีพระยะสั้น

                3.นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมให้แต่งกายด้วยชุดกิจกรรมมหาวิทยาลัย /คณะฯ/หลักสูตร

แกลเลอรี่