งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (รหัส 65) เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาใหม่ (ออนไลน์)

              ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต  กิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาใหม่ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.30-16.30 น.

             ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว

                                                                       
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8525521418?pwd=bGg4VFJUY29KZTFrR2ZkZ1lJZkF3UT09
Meeting ID: 8525521418
Passcode: 934432

ลิ้งก์ลงทะเบียน https://bit.ly/3Abhnpe

ลิ้งก์แบบประเมินกิจกรรม  https://bit.ly/3oedNrt

แกลเลอรี่