งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบโปสเตอร์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ Power Of No Corruption “พลังแห่งการไม่ทุจริต”

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  การประกวดออกแบบโปสเตอร์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  หัวข้อ Power Of No Corruption “พลังแห่งการไม่ทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อให้เห็นถึงความมีจิตสำนึกที่ดี ยึดมั่นใน คุณงามความดี ความมีจริยธรรมและความถูกต้อง ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือผู้อื่น

        ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯทุกสาขา ทุกชั้นปี ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันฯ รายละเอียดการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ข้างล่างนี้

         ทั้งนี้เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2566 รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดผู้สมัครสามารถดาวโหลดได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

 

รางวัลการประกวด

         รางวัลชนะเลิศ                ทุนการศึกษา   จำนวน  3,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      ทุนการศึกษา   จำนวน  2,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      ทุนการศึกษา   จำนวน  1,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

         รางวัลชมเชย                 ทุนการศึกษา   จำนวน     800 บาท     พร้อมเกียรติบัตร

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่