งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิป Tik Tok ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ “Just Speak Out”

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โดยได้จัดการประกวดคลิป Tik Tok ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ “Just Speak Out” เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ และสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนหันมาสนใจและใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

         ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯทุกสาขา ทุกชั้นปี ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันฯ รายละเอียดการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ข้างล่างนี้

      ทั้งนี้เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2566 รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดผู้สมัครสามารถดาวโหลดได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้

          รางวัลการประกวด

         รางวัลชนะเลิศ                ทุนการศึกษา   จำนวน  2,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      ทุนการศึกษา   จำนวน  1,500 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      ทุนการศึกษา   จำนวน  1,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

         รางวัลชมเชย                  ทุนการศึกษา   จำนวน   500 บาท       พร้อมเกียรติบัตร

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่