งานพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 1 (รหัส 66) ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา และกิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 1 (รหัส 66) ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30-16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  จึงขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

แกลเลอรี่