บอกเล่าภาษาไทย

กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

  • กิจกรรม Open House YRU

    กิจกรรม  Open House YRU หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 256

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาไทยให้น้องๆในศูนย์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จัดโดยน.ศ.ชั้นปีที่ 4

ผลงานนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม