บอกเล่าภาษาไทย

กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ผลงานดีเด่น

วิดีโอผลงานนักศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา

หน่วยฝึกประสบการณ์ทางภาษาไทย

KM Forum

KM YRU Forum 2023 - TED Talk 

ประเด็นที่ 1 การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 / สหกิจศึกษา 

สหกิจศึกษา : การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

smileyไฟล์เอกสารนำเสนอ

กิจกรรมคณาจารย์เข้าร่วมอบรม/ประชุม

กิจกรรมคณาจารย์เป็นวิทยากร/กรรมการ

โครงการบริการวิชาการ

ชมรมรู้รัก(รักษ์)ภาษาสัญจร

ศิษย์เก่าดีเด่น

ปฏิทินกิจกรรม