กิจกรรมทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญคณะ ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา