กิจกรรม Bye Nior โบฮีเมี่ยนมนตรา อักษราพรรณราย

6 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม Bye Nior  โบฮีเมี่ยนมนตรา อักษราพรรณราย เพื่อเลี้ยงส่งรุ่นพี่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างน้องพี่ ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา