สอบสัมภาษณ์นักศึกษารหัส 61

6 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รหัส 61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550