ประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย

6 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย วิวิธวิจัยภาษาไทย ครั้งที่ 1 (โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย และหน่วยปฏิบัติการวิจัย "ไทยวิทรรศน์" เพื่อการศึกษาภาษา วรรณคดี และคติชนไทย) วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย