ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

7 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกันประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่  ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561 ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550