การประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

7 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

การประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา