ประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

9 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ขวัญตา ทวีสุข ประธานหลักสูตรฯ เปิดพิธี นักศึกษาเข้าร่วมแข่งการการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว จำนวน ๑๔ คน  และมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์ หนูหอม อาจารย์โสภณ พฤกษวานิช และอาจารย์ซูไรดา เจะนิ ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมการรับฟังกิจกรรมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว