ชมรมรู้ (รักษ์) ภาษาสัญจร โรงเรียนบ้านเกาะเสือ

14 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ชมรมรู้รัก(รักษ์)ภาษาสัญจร

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาชมรมนักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ กิจกรรมชมรมรู้ (รักษ์) ภาษาสัญจร ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑     

ณ โรงเรียนบ้านเกาะเสือ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อไปพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับโรงเรียนบ้านเกาะเสือ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง