กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักเขียนเปลี่ยนโฉมใหม่ชายแดนใต้ รุ่นที่ ๒ อนาคตชายแดนใต้กำหนดได้ด้วยมือเรา”

27 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

           ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักเขียนเปลี่ยนโฉมใหม่ชายแดนใต้ รุ่นที่ ๒ อนาคตชายแดนใต้กำหนดได้ด้วยมือเรา” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรีนวิว สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ภายใต้การกำหนดโจทย์ตามความโดดเด่นของจังหวัดปัตตานี โดยมีเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่ที่มีความสนใจและมีศักยภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้การเขียนบทความเชิงสารคดีอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มแหล่งข้อมูลและประเด็นการนำเสนอเชิงพื้นที่ผ่านการเขียนบทความสารคดีที่มีความหลากหลายมากขึ้น การเข้าร่วมอบรมฯ ครั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวนนักศึกษา ๕ คน ได้แก่ ๑) นางสาวต่วนคอลีเยาะ สุรา ๒) นางสาวนุรฮายาตี อีแต ๓) นางสาวฮารีดาร์ อีเสาะ ๔) นางสาวซูณีตา เจ๊ะเต๊ะ ๕) นางสาวซัลมี มะลี