นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเรื่อง “คิด ฝัน เรียนรู้ อยู่กับความแตกต่าง”

28 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเขียนเรื่อง “คิด ฝัน เรียนรู้ อยู่กับความแตกต่าง”ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เชสท์นัทฮิลล์ อีโค่ รีสอร์ท ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้มีทักษะด้านการคิด ทักษะในการค้นคว้าข้อมูลในพื้นที่อันเป็นถิ่นเกิดของตนเอง รวมทั้งการสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำรงอยู่ท่ามกลางความหลายหลายวัฒนธรรมผ่านการเขียน การเข้าร่วมอบรมฯ ครั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑) นางสาวสุใบดะ สูดิง ๒) นางสาวรุสนา สาเอ๊ะ ๓) นายอภิสิทธิ์ หมานโอสถ