โครงการศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

4 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนำเสนอข่าวและการผลิตรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาต่อไปได้ https://www.facebook.com/NBTsongKhlateam/videos/313750509427368/UzpfSTEwMDAwMDM3MTE2MjU1NToxMjEzMzUxMzQyMTM3OTA1/?multi_permalinks=1213351342137905&notif_id=1538635025885775&notif_t=group_activity