คณาจารย์หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.) เข้าร่วมการประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

10 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษย์ฯ ประชุมแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ , บุคคลเข้ารับการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ , อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ , นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ , การพัฒนาอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ , การส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และเทคโนโลยี , การให้นักศึกษาเข้าชมภาพยนต์ , การมอบหมายกุญแจและการตรวจเวรยาม ฯลฯ