อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำ Portfolio แนะนำตนเองและ Banner ในหน่วยงาน

22 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ เรื่อง การทำ Portfolio แนะนำตนเองและ Banner ในหน่วยงาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๔๒ คน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ณ หน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ อาจารย์ชินวัจน์  งามวรรณากร อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์