กิจกรรมประกวดคัดเลือพิธกรหน้าใหม่

25 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในวงดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Huso Poli Thai Art ร่วมแสดงดนตรีและร้องเพลงในกิจกรรมประกวดคัดเลือกพิธีกรหน้าใหม่  YRU MC Contest 2018 เพื่อค้นหาพิธีกรหน้าใหม่ๆ ที่มีใจรักในงานพิธีกร อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีเพือให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถที่ตัวเองชอบและถนัด เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง โดยมีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายสุรเดช เผ่าสุภาพ นายนันทวัฒน์ เจ๊ะอารง และ นายอัสรี สามะ (เป็นนักดนตรีและนักร้อง) และมีนางสาวนูรีฮัน เจ๊ะหะ ผู้เข้าประกวดในโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในครั้งนี้