ประชุมเว็บไซต์หลักสูตร

25 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหน่วยงานระดับหลักสูตร