นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ "การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล"

25 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมโครงการ "การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล" ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการทำงาน และฝึกปฎิบัติกระบวนการคิดในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในหลักสูตรก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประกอบการทำงานในอนาคตต่อไป