ประชุมหลักสูตร

7 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกันประชุมชี้แจงกิจกรรมในหลักสูตร การแบ่งรายวิชา การเขียนรายการตำราวิชาการ ปฏิทินวิชาการ การส่งเกรด  และชี้แจงเรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย