โครงการสัมมนาภาษาไทย : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเป็นพิธีกรในโอกาสต่าง ๆ”

12 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการสัมมนาภาษาไทย : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเป็นพิธีกรในโอกาสต่าง ๆ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรในโอกาสต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น ๓ อาคาร ๒๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนางสาวรูกอยะ เซ็งมาดี และนางสาวนูรีศัณย์ อูเซ็ง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเป็นพิธีกรในโอกาสต่าง ๆ"