ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนวแนวการศึกษาให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

20 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนวแนวการศึกษาให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนพัฒนศาสน์โกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ร่วมกับคณาจารย์จากคณะต่างๆ และเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา