นำเสนอวิจัยทางภาษาไทย

20 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นำเสนอวิจัยทางภาษาไทย ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา