โครงการ “พหุแฟร์แตกต่างแต่เหมือนกัน”

6 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

  ด้วยชมรมนักศึกษามุสลิมภาคกลาง มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและภาคีเครือข่าย กำหนดจัดโครงการ “พหุแฟร์แตกต่างแต่เหมือนกัน” ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ณ หอประชุมวันมูฮำหมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 9 คน ได้แก่ 1. นางสาวรุสนา สะเอ๊ะ 2. นางสาวนูรียะ กอตอ 3. นางสาวนูรีฮัน เจ๊ะหะ 4. นางสาวซอรีฮะห์  วาเยะ 5. นางสาวนุร์ฮีดายะห์ สนิ 6. นางสาวอายูรา ดาลอ 7. นางสาวอลีนา แก้วแกมทอง 8. นางสาวนูรอีลมาลย์ อาแว 9. นางสาวธนิตา เกปัน ” เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย (การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สันติภาพ”) โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่ อาจารย์ขวัญตา  ทวีสุข และอาจารย์ซูไรดา  เจะนิ