นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับ นักศึกษา HUSO YRU ร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการ

20 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

      ด้วยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับ นักศึกษา HUSO YRU ร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการ คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ คณะที่ ๑ จังหวัดยะลา ได้จัดนิทรรศการและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๓ โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม จังหวัดยะลา 
      ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้นำนักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพร และเข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๓ โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม จังหวัดยะลา