กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 5 พ.ค. 62

7 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ให้แก่นักศึกษาจำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทัศนคติที่ดี เสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กรต่อไป  โดยมีวิทยากรบรรยายความรู้ นายอิลฟาน อุเซ็ง ตำแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจกรรมและนางสาวอรรนีย์ เจ๊ะหะ ตำแหน่งสาขาสมาคม และคณะฯ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เป็นแกนนำในหลักสูตร ฯ