กิจกรรม พัฒนาทักษะการคิด การสื่อสารด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ ๒

7 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรม พัฒนาทักษะการคิด การสื่อสารด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ (สถาบัน กศน. ภาคใต้) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การสื่อสารด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนต่อไป ทั้งนี้หลักสูตรได้เชิญวิทยากรจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายกันย์ติ  ชนะคช และนางสาวพรทิพย์  รามสูต มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา