โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมศึกษา”

23 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมศึกษา”  ในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทั้งนี้ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้นำเสนอวิจัยพร้อมด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าฟังการนำเสนอ และได้รับรางวัลระดับดีเด่นภาคบรรยาย เรื่อง กลวิํธีการปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงของวัยรุ่น โดยนางสาวฟาร์ตีณี สามะแอ และนางสาวนูรีซา เจ๊ะเดน เป็นผู้นำเสนอ