เลี้ยงเปิดบวชบ้านภาษาไทยศิลปศาสตรฯ

27 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เลี้ยงเปิดบวชบ้านภาษาไทยศิลปศาสตรฯ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔  ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคาร ๒๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องพี่ฯ