อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน (Teaching Leadership and Performance Teaching 2019 )

7 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน (Teaching Leadership and Performance Teaching 2019 ) ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาเทคนิคการสอนของครู วิทยากร นักฝึกอบรม โค้ช และบุคคลทั่วไปให้มีประสิทธิภาพด้านการสอนตามหลักการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการเรียนรู้ดิจิตอล (Digital Learning) โดยมีอาจารย์ขวัญตา ทวีสุข อาจารย์สวพร จันทรสกุล และอาจารย์ซูไรดา เจะนิ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้